Beleidsoverzicht en factsheets beleidsinstrumenten
Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2022

01-11-2022 | Rapport

Dit achtergrondrapport geeft een overzicht van de beleidsinstrumenten die zijn geanalyseerd bij het opstellen van de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV).

Toelichting op beleidsinstrumenten

Naast het overzicht is ook een toelichting op alle beleidsinstrumenten die zijn beschouwd in de KEV 2022 (KEV) gegeven. Het beleid in de KEV is onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. vastgesteld beleid,
  2. voorgenomen beleid,
  3. geagendeerd beleid en
  4. niet meegenomen beleid.

Analyse van het beleid in de KEV 2022

In het rapport zijn eerst de overzichten opgenomen van alle beleidsinstrumenten per sector en van algemene instrumenten (sectoroverstijgend). In het tweede deel van het rapport wordt ingegaan op het geanalyseerde beleid. Elke geanalyseerde maatregel wordt kort beschreven en daarna wordt aangegeven hoe deze in de ramingen van de KEV 2022 is meegenomen.
De factsheets beleidsinstrumenten luchtkwaliteit worden toegevoegd bij publicatie van het rapport ‘Geraamde ontwikkelingen in nationale emissies van luchtverontreinigende stoffen 2022’.