Beleidsoverzicht en factsheets beleidsinstrumenten
Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2022

28-02-2023 | Rapport

Dit achtergrondrapport geeft een overzicht van de beleidsinstrumenten die zijn geanalyseerd bij het opstellen van de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV).

Toelichting op beleidsinstrumenten

Naast het overzicht is ook een toelichting op alle beleidsinstrumenten die zijn beschouwd in de KEV 2022 (KEV) gegeven. Het beleid in de KEV is onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. vastgesteld beleid,
  2. voorgenomen beleid,
  3. geagendeerd beleid en
  4. niet meegenomen beleid.

Analyse van het beleid in de KEV 2022

In het rapport zijn eerst de overzichten opgenomen van alle beleidsinstrumenten per sector en van algemene instrumenten (sectoroverstijgend). In het tweede deel van het rapport wordt ingegaan op het geanalyseerde beleid. Elke geanalyseerde maatregel wordt kort beschreven en daarna wordt aangegeven hoe deze in de ramingen van de KEV 2022 is meegenomen.

In de versie van 2023 zijn ten opzichte van de op 1 november 2022 gepubliceerde versie het beleidsoverzicht en de factsheets voor beleidsinstrumenten luchtkwaliteit toegevoegd en enkele andere factsheets aangevuld met een beschrijving van het effect op luchtverontreinigende emissies.