Biodiversiteitsgraadmeters Noord-Holland - Status en trend van de kwaliteit van ecosystemen en de populatieontwikkeling van soorten, 2014

19-12-2014 | Publicatie

Het strategische doel van behoud en herstel van de biodiversiteit in de provincie Noord-Holland wordt momenteel niet gehaald. De gemiddelde populatieomvang Rode Lijstsoorten is in Noord-Holland in 2013 gedaald tot 25% van het niveau ten opzichte van 1990. De huidige natuurkwaliteit van ecosystemen varieert tussen 30% en 55% ten opzichte van een ongestoorde situatie.

De natuurkwaliteit van het agrarisch gebied, ten opzichte van 1970, bedraagt nog 40%. Verder blijkt dat de totale voorraad biodiversiteit (als product van de oppervlakte natuur en de kwaliteit) is teruggelopen van 41% in 1900, via 26% halverwege de 20e eeuw tot 15% in de huidige situatie. Het areaal natuur neemt weer toe. De waterkwaliteit is nog steeds onvoldoende, de biologische kwaliteit gebaseerd op de macrofauna neemt nog steeds af, de fosforconcentraties zijn te hoog.

De provincie Noord-Holland heeft in de beleidsagenda ‘Licht op Groen’ behoud en herstel van biodiversiteit als hoogste doel van het provinciale natuurbeleid geformuleerd. Om het beleid te kunnen monitoren en evalueren heeft Alterra een compacte set biodiversiteitsgraadmeters ontwikkeld.

Alterra-rapport 2543