CO2-prijs en veilingopbrengsten in de Nationale Energieverkenning 2015

09-10-2015 | Publicatie

De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) brengt de ontwikkelingen van de Nederlandse energiehuishouding in beeld. Deze ontwikkelingen worden sterk beïnvloed door het Europese klimaat- en energiebeleid. Een belangrijke factor voor het energiegebruik in de elektriciteitssector en de energie-intensieve industrie in Nederland is de ontwikkeling van de CO2-prijs binnen het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS).

Wat is de verwachting over de toekomstige CO2-prijs?

De NEV presenteert 2 beleidsvarianten: ‘vastgesteld beleid’ en ‘voorgenomen beleid’. De projecties van de CO2-prijs verschillen tussen beide varianten omdat alleen de variant voorgenomen beleid rekening houdt met de aanscherping van de reductiedoelstelling voor 2030 en de instelling van de marktstabiliteitsreserve, waarmee de Europese Commissie vraag en aanbod van emissierechten beter met elkaar in balans wil brengen.

De projectie voor de prijs in de variant vastgesteld beleid is € 8,4 per ton CO2 in 2020 en € 15,0 per ton CO2 in 2030. Bij voorgenomen beleid zijn de projecties hoger – € 11,2 per ton CO2 in 2020 en € 20,1 per ton in 2030 – omdat alvast rekening is gehouden met een  hogere emissiereductiedoelstelling en de introductie van de marktstabiliteitsreserve in de EU ETS. Vanwege de onzekerheden over de hoogte van de CO2-prijs wordt in beide varianten een ruime onzekerheidsmarge gehanteerd.

Op basis van de projecties voor de CO2-prijs en een inschatting van de hoeveelheid emissierechten die zullen worden geveild, is voor beide beleidsvarianten in de NEV ook een raming gemaakt van de veilingopbrengsten voor Nederland.