De Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening

21-05-2014 | Publicatie

Het PBL brengt in het rapport “Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening” alle vormen van invloed vanuit de EU op de ruimtelijke ordening in kaart. Het EU-beleid varieert van restrictieve regelgeving tot subsidieverstrekking. Dit betekent echter niet dat ‘Brussel’ dit Europese beleid tegen de Nederlandse wil heeft opgelegd: het blijkt haast onmogelijk om de Nederlandse en Europese belangen uit elkaar te halen.

Nederlands initiatief

Veel ruimtelijk relevant EU-beleid is er bovendien op Nederlands initiatief gekomen; de Habitatrichtlijn en de Hoogwaterrichtlijn zijn twee prominente voorbeelden. Sectoraal EU-beleid kan echter ook zorgen voor knelpunten, zoals tegenstrijdige doelstellingen binnen één gebied.

Regie van het Rijk

De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen de regie van ruimtelijke ontwikkelingen over te laten aan de provincies. Het Rijk blijft echter systeemverantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. De koppeling tussen EU-beleid en de ruimtelijke ordening vraagt daarom ook om regie op Rijksniveau. Het is immers de Rijksoverheid die verantwoordelijkheid draagt voor de omzetting van Europese richtlijnen en verordeningen in nationale wetgeving en zo de koppeling met de ruimtelijke ordening vormgeeft. Ook wordt de Rijksoverheid door Europa aangesproken op de implementatie van de Europese wet- en regelgeving. En tot slot: de Rijksoverheid is medebeslisser van EU-beleid. Het Rijk kan dus wel taken decentraliseren, maar blijft aanspreekbaar op die terreinen en zal daarom ook actief een (regie)rol moeten blijven vervullen.