Reële opties: De financiële haalbaarheid van kantoortransformatie

01-03-2017 | Publicatie

De kantorenleegstand in Nederland neemt nog altijd toe. Is transformatie naar appartementen haalbaar? Dit artikel verkent de financiële haalbaarheid van kantoortransformatie aan de hand van de reële optietheorie.

Transformatie

Een aanzienlijk deel van de lkantoreneegstand in Nederland lijkt structureel van aard. Tegelijk loopt, vooral in regio’s als Amsterdam en Den Haag, de krapte op de woningmarkt op. Zeker gezien de verwachte verdere afname van de grootte van de huishoudens ligt transformatie van kantoren naar appartementen voor de hand. Maar is dit haalbaar? Transformatie blijkt namelijk verre van vanzelfsprekend.

Focus op Den Haag

De focus in dit artikel ligt op de gemeente Den Haag. Het blijkt dat ruim 20% van het Haagse kantooroppervlak financieel haalbaar te transformeren is tot ruim 9.000 appartementen. De resultaten zijn echter zeer gevoelig voor aannames over vooral aanvangsrendementen en huurprijzen.

Een belangrijk aandachtspunt is de schaarste van gedetailleerde en betrouwbare marktgegevens. Meer transparantie zou gedetailleerdere uitspraken mogelijk maken, op wijk- of zelfs pandniveau: het schaalniveau waarop de uiteindelijke investeringsbeslissingen moeten worden gemaakt.