De verdeelde triomf - Verkenning van stedelijk‑economische ongelijkheid en opties voor beleid - Ruimtelijke verkenningen 2016

08-03-2016 | Publicatie

Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook stadsbewoners met een minder betaalde baan profiteren hiervan: zij verdienen gemiddeld meer dan diegenen met een vergelijkbare baan buiten de stad. Toch nam de afgelopen jaren het verschil tussen arm en rijk toe in Nederlandse steden.

In ‘De verdeelde triomf - Verkenning van stedelijk economische ongelijkheid en opties voor beleid’ onderzoekt het PBL of de veelbesproken ‘triomf van de stad’ (het economische succes van steden) voor alle steden geldt. Ook bekeek het PBL welke groepen vooral profiteren van de economische groei van de stad.

Economische ongelijkheid neemt toe

De banengroei is niet in alle steden gelijk. Vooral de regio’s Amsterdam en Utrecht laten een sterke banengroei zien. Rotterdam blijft achter. De economische ongelijkheid in de Nederlandse steden is toegenomen.

Het verschil tussen arm en rijk wordt groter, omdat de beloning aan de bovenkant sterker groeit dan aan de onderkant, niet doordat de onderkant wegzakt. Ook de werknemers met laagbetaalde banen zijn er dus op vooruit gegaan. Daarbij geldt dat de werknemers met een baan die weinig tot geen scholing vereist, in de meeste steden meer verdienen dan werkenden met een vergelijkbare baan buiten de stedelijke gebieden.

Maar niet iedereen profiteert van de banengroei, met name werklozen niet.

Arm en rijk wonen steeds meer gescheiden

Het toenemende verschil tussen rijk en arm uit zich ook in de spreiding binnen de stad. Vooral laagbetaalden en werklozen wonen steeds meer bij elkaar in de buurt en minder gemengd met andere groepen.

Het PBL bekeek ook welke opties het beleid heeft om stedelijke ongelijkheid te verminderen. Een combinatie van gebiedsgericht onderwijs- en arbeidsmarktbeleid lijkt het meest zinvol.