De waarde van de kantooromgeving. Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden

03-08-2009 | Publicatie

Aan wat voor kantoorlocatie geven bedrijven de voorkeur? Met andere woorden: voor welke kantoor- en omgevingskenmerken zijn ze bereid meer te betalen? Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bedrijven gemiddeld genomen bereid zijn meer te betalen voor een kantoorpand, als er in de buurt of de directe nabijheid veel andere kantoorruimte aanwezig is. Voor een pand dat tussen industriële of logistieke vestigingen staat, hebben ze minder over. Ook voorzieningen in de buurt, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, horecagelegenheden en een park of plantsoen, hebben een licht positief effect op de huurprijs van een kantoorpand.

Omgevingskenmerken hebben beperkt invloed op de waarde van een kantoorpand

Hoewel de omgeving een licht positief effect heeft op de waarde van een kantoorpand, wordt die waarde veel meer beïnvloed door andere factoren, zoals de bereikbaarheid en de ouderdom van het pand. Deze kenmerken zijn functionele eisen voor de bedrijven die het pand huren; de omgevingskenmerken dragen alleen bij aan het imago en de herkenbaarheid van het bedrijf.

Omgevingskenmerken verdienen een plaats in maatschappelijke kosten-batenanalyses

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) wordt tot nu toe maar weinig rekening gehouden met de mogelijke baten van investeringen in omgevingskenmerken. Het PBL wil met deze studie bevorderen dat omgevingskenmerken in MKBA’s de plaats krijgen die ze verdienen. MKBA’s worden uitgevoerd bij grote infrastructuur- en stedenbouwkundige projecten die het Rijk (voor een deel) financiert. Daarmee worden alle kosten en baten van een investeringsproject in kaart gebracht. De MKBA is een hulpmiddel voor de overheid om bij grote investeringen verantwoorde keuzes te maken.

Onderzoek op verzoek

Het PBL heeft dit onderzoek naar de effecten van omgevingskenmerken op de vastgoedwaarde van kantoorpanden, uitgevoerd op verzoek van de ministeries van VROM, EZ, V&W, LNV en Financiën. Het Kernteam Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) heeft het verzoek namens de ICRE (Interdepartementale Commissie voor Ruimtelijke Economie) geformuleerd en heeft het onderzoek begeleid. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als input voor MKBA’s voor integrale gebiedsontwikkeling.