De werking van de grondmarkt en de rol van de overheid
Verkenning en reflectie

09-07-2021 | Artikel

Op verzoek van de Tweede Kamer verkent het ministerie van BZK de wenselijkheid en de haalbaarheid van een Rijksgrondbedrijf om daarmee een aantal urgente ruimtelijke opgaven (mede) aan te pakken, waaronder woningbouw, de landbouwtransitie en natuurontwikkeling. Ten behoeve daarvan is het PBL gevraagd om op basis van bestaand onderzoek de werking van de grondmarkt alsmede de rol van de overheid daarbinnen nader te duiden.

Zorgvuldige afweging nodig door Rijksoverheid

Het PBL wijst erop dat de grondmarkt een hele specifieke markt is vanwege het onroerende en gesegmenteerde karakter. Dat wil zeggen dat elke grondgebruiksfunctie (zoals wonen en bedrijventerreinen) zijn eigen type grondmarkt kent en dat die ook nog eens per locatie anders uitwerkt. Dit vraagt om locatiespecifieke en segmentspecifieke kennis van marktpartijen. Dit geldt dus ook voor overheden die actief in zo'n markt willen opereren. Het kennisintensieve karakter van een actief publiek grondbeleid, de risico's die verbonden zijn met zo'n actieve rol alsook de beschikbare alternatieven hiervoor vragen om een zorgvuldige afweging aan de kant van de Rijksoverheid alvorens hiertoe over te gaan.