Effecten van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat, verkenning voor de Motie-Halsema

19-09-2011 | Publicatie

De beleidswijzigingen die het kabinet Rutte heeft aangekondigd voor milieu en klimaat wijzen niet allemaal in dezelfde richting. Het kabinet geeft een stevige impuls voor hernieuwbare energie waardoor in 2020 het aandeel hernieuwbare energie toeneemt naar 9 à 12%. Het kabinet bezuinigt echter op het budget voor het waterkwaliteitsbeleid en neemt daarmee een voorschot op onzekere en nog niet gerealiseerde doelmatigheidswinsten. Aangezien nog niet alle kabinetsplannen concreet zijn, is nog niet duidelijk of het kabinet aan de Europese afspraken op het terrein van milieu, klimaat en natuur zal kunnen voldoen.