Eindadvies basisbedragen SDE++ 2021

22-02-2021 | Rapport

Het PBL geeft op verzoek aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) advies met betrekking tot de subsidieregeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie en van diverse andere CO2-reducerende technologieën bepaald. Dit eindadvies omvat alle opties die binnen de SDE++ worden ondersteund.

De subsidiebehoefte bij hernieuwbare energie is gedifferentieerd naar de onderwerpen energie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermie, verbranding en vergassing van biomassa en vergisting van biomassa. Evenals vorig jaar heeft het PBL voor de andere CO2-reducerende opties gekeken naar de thema’s elektrische boilers, warmtepompen, waterstofproductie via elektrolyse, restwarmte uit industrie en datacenters, en CCS.

Veranderingen in 2021

Ten opzichte van het advies voor en de regeling in 2020 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: CCU voor de glastuinbouw, geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-etheenproductie, recycling van grondstoffen en elektrificatie van offshore productieplatformen. Binnen dit proces is een marktconsultatie uitgevoerd, de resultaten uit de consultatie zijn meegenomen in dit eindadvies.

Kaders en projectpartners

Het PBL heeft deze werkzaamheden uitgevoerd op basis van een adviesvraag en binnen de uitgangspunten van EZK. In het onderzoeksproces dat onderliggend is aan het advies, heeft het PBL ondersteuning gekregen van TNO en DNV GL voor hernieuwbare energie en van TNO, Guidehouse en Witteveen en Bos voor de overige CO2-reducerende opties.