Emissiefactoren wegverkeer actualisatie 2019

30-09-2019 | Rapport

TNO en het PBL publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen weer per afgelegde kilometer voor een gemiddelde verkeersstroom, nu en in de toekomst. De emissiefactoren worden gebruikt in verspreidings- en depositiemodellen ten behoeve van de berekening van concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht en de depositie van stikstof op natuur.

De emissiefactoren worden conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 jaarlijks voor 15 maart openbaar gemaakt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De huidige rapportage beschrijft de emissiefactoren die in maart 2019 zijn gepubliceerd.

Verschillen met emissiefactoren uit 2018

De nieuwe emissiefactoren voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door licht wegverkeer zijn hoger dan de emissiefactoren die zijn berekend in 2018. Uit nieuwe metingen van TNO blijkt namelijk dat oudere benzineauto’s meer NOx uitstoten dan eerder was verondersteld. Deze auto’s zijn voorzien van een driewegkatalysator om de uitstoot van NOx te verlagen. Uit de metingen blijkt dat de werking van deze katalysator gedurende de levensduur van de auto afneemt. Dit resulteert in een hogere uitstoot van NOx per voertuigkilometer naarmate de auto’s ouder worden. De emissiefactoren voor fijn stof (PM2,5) door licht wegverkeer liggen ook hoger dan die uit 2018 omdat dit jaar nieuwe inzichten zijn verwerkt over het (op beperkte schaal) verwijderen van roetfilters van moderne dieselauto’s.

Voor vrachtauto’s geldt dat de emissiefactoren voor NOx en ammoniak (NH3) in deze rapportage hoger liggen dan in die van vorig jaar. Uit nieuwe metingen is namelijk gebleken dat de NOx-emissie van moderne vrachtauto’s, die voldoen aan de Euro-VI emissienorm, in de stad hoger liggen dan uit eerdere metingen bleek. Deze vrachtauto’s zijn voorzien van een SCR-katalysator om de uitstoot van NOx terug te dringen. Deze katalysator werkt niet goed bij lage uitlaatgastemperaturen. Door de lage motorbelasting in de stad is het uitlaatgas niet altijd warm genoeg om de katalysator goed te laten functioneren. Dit resulteert in een hogere uitstoot van NOx per voertuigkilometer.

Daarnaast zijn afgelopen jaar voor het eerst emissiemetingen gedaan van ammoniak uit vrachtauto’s. Hieruit blijkt dat de NH3-emissie van moderne vrachtauto’s, die zijn uitgerust met een SCR-katalysator, aanzienlijk hoger liggen dan voorheen werd verondersteld. Deze nieuwe inzichten zijn verwerkt in de emissiefactoren van 2019.

Bijdrage aan deze publicatie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

TNO en het PBL zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de berekening van de emissiefactoren. TNO berekent gedetailleerde emissiefactoren voor enkele honderden typen voertuigen. PBL raamt de toekomstige samenstelling van het wegverkeer in Nederland, waarmee de gedetailleerde emissiefactoren worden gewogen tot geaggregeerde emissiefactoren voor licht, middelzwaar en zwaar wegverkeer. De ramingen van PBL zijn afkomstig uit de Nationale Energieverkenning 2017.