Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

16-11-2017 | Publicatie

Deze publicatie bevat een analyse van enerzijds de trefzekerheid en anderzijds de stabiliteit wat betreft de voorspelde bevolkingsgroei van de reeks van regionale bevolkingsprognoses van het PBL en het CBS.

Trefzekerheid van de regionale prognose

Voor de analyse van de trefzekerheid van de regionale prognose is voor vijf edities de voorspelde bevolkingsgroei tussen het startjaar van de betreffende editie en 2015, vergeleken met de inmiddels waargenomen bevolkingsgroei in het betreffende tijdvak. Het blijkt dat de absolute bevolkingsgroei beter kan worden voorspeld dan de relatieve bevolkingsgroei. Dat komt doordat toevalsfluctuaties hier een minder grote rol spelen. Het correct voorspellen van de bevolkingsgroei voor kleinere gemeenten (met minder dan 100 duizend inwoners) blijkt moeilijker dan voor grote gemeenten.

Stabiliteit van de regionale prognose

Ten aanzien van de stabiliteit van de prognose (op de korte en lange termijn) blijkt dat bijstellingen in de nationale bevolkingsprognose van het CBS vrij sterk doorwerken in de regionale bevolkingsprognose van het PBL en het CBS, hoewel dit niet voor alle regio’s geldt. Verder blijkt dat ontwikkelingen in het recente verleden vrij sterk doorwerken in de (update van de) prognose. Dit komt doordat bij elke prognose bepaalde veronderstellingen zijn aangepast op basis van recente ontwikkelingen. Daarnaast kan het actuele beleid doorwerken in de prognose, met name via de veronderstellingen over de toekomstige woningbouw.