Evaluatiekader IBP vitaal platteland

29-05-2020 | Rapport

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het VU Athena Instituut voeren een lerende evaluatie uit van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP). Het doel van de lerende evaluatie is samen met betrokken partijen uit deelnemende regio’s en het programma te leren over de wijze waarop de ambitie van het IBP VP in de praktijk vorm krijgt.

De lerende evaluatie wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Naar een vitaal platteland

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) heeft de ambitie het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen als één overheid te laten werken voor een ‘economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland’. Dit doet het programma door 15 gebieden te ondersteunen in hun zoektocht bij de realisatie van hun ambities voor het gebied.

Methodiek voor transformerend leren en handelen

Voor het IBP VP hebben we ‘de onderzoeksmethodiek voor het evalueren van transformerend leren en handelen’ ontwikkeld. Bij ‘evalueren’ gaat het om reflectie te geven op de samenhang tussen (1) de ambities die betrokkenen van een gebied en van de programmaorganisatie hebben, (2) de barrières die zij ondervinden bij het realiseren van die ambities en (3) de acties die zij ondernemen om ambities te realiseren, kansen te benutten en barrières weg te nemen. De onderzoeksmethodiek helpt om te kunnen evalueren of het programma in haar opzet slaagt. Behalve als evaluatie-instrument voor de onderzoekers, is het kader ook een hulpmiddel voor de betrokkenen in de gebieden om hun werkwijze in beeld te brengen en daarop te reflecteren.

Vervolg leercyclus

De lerende evaluatie vindt plaats in een aantal leercycli. Het evaluatiekader, uitkomst van de eerste cyclus, wordt in de programmaperiode tot voorjaar 2021 toegepast.