Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening; Evaluatieontwerp en nulmeting

08-07-2009 | Publicatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving voert, op verzoek van de minister van VROM, een evaluatieonderzoek uit naar de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking trad. Het gaat hier om een zogenaamde 'ex-durante evaluatie', dat wil zeggen een evaluatie ten tijde van het gebruik van de wet. Deze achtergrondstudie schetst het ontwerp voor de evaluatie en presenteert de uitgevoerde nulmeting.

PBL evalueert nieuwe Wet ruimtelijke ordering

De evaluatie moet een antwoord geven op vragen als: wordt de planologische besluitvorming wel echt sneller onder de nieuwe wet? Komen er door het wegvallen van de toets op plankwaliteit door GS meer beroepsprocedures tegen bestemmingsplannen? In hoeverre biedt de Grondexploitatiewet een effectief middel om publieke kosten te verhalen? Worden de provinciale verordeningen selectief gebruikt of proberen provincies zo veel mogelijk van te voren vast te leggen?

Na consultatie van vele maatschappelijke organisaties is een evaluatiekader opgezet, dat de basis vormt voor het vervolg. Daarnaast is een (gedeeltelijke) nulmeting gehouden van de praktijk van de oude wet om de werking van de nieuwe Wro tegen af te kunnen zetten. Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) zal medewerking verlenen aan de evaluatie.

Mei 2010 publiceert het Planbureau de eerste monitor. Tot 2013 (vijf jaar na de invoering van de wet) zullen daarna nog twee monitors volgen.