Het IMAGE-modelsysteem voor de OESO milieuverkenning tot 2050

15-03-2012 | Rapport

In de mondiale milieuverkenning tot 2050 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO ) zijn scenario’s doorgerekend waarbij gebruik is gemaakt van het IMAGE-modelsysteem. Dit rapport beschrijft de technische achtergrond van dit modelleninstrumentarium, inclusief de onderlinge verbanden tussen de toegepaste modellen.

De scenario’s en projecties zoals gebruikt in de OESO milieuverkenningen zijn het resultaat van een geïntegreerde analyse met modellen waarin op basis van economische activiteiten ook energie- en landbouwgerelateerde effecten in de analyse worden meegenomen.

Figuur: schema van de modelleringsmethode toegepast voor de OESO milieuverkenning - van economie, landbouw en energie naar milieu (PBL)
Modelschema zoals toegepast voor de OESO milieuverkenning

Modellen gebruikt in de OESO milieuverkenning

De volgende modellen zijn gebruikt in de OESO milieuverkenning, kijk voor meer informatie op de website van het model.

IMAGE – Integrated Model to Assess the Global Environment

Het IMAGE model is ontwikkeld om een scala aan milieu-effecten te onderzoeken in wisselwerking met menselijke activiteiten. Input voor het model zijn regionale bevolkings-, welvaarts-, beleids- en technologiegegevens en ruimtelijke patronen voor klimaat, bodem, topografie, ecosystemen en landgebruik.

LEITAP – Landbouw Economisch Instituut Trade Analysis Project

LEITAP is een model dat op basis van demografische ontwikkelingen, arbeidsproductiviteit en handelsvoorwaarden de mondiale consumptie, productiviteit en handel berekent van een groot aantal grondstoffen en diensten. De landbouw- en landgebruikssectoren worden in hoger detail dan in standaard economische modellen gemodelleerd.

TIMER: Targets Image Energy Regional model

TIMER> is een simulatiemodel van het energiesysteem, waarmee de jaarlijkse vraag naar en het aanbod van energie tot het eind van de eeuw wordt beschreven voor 26 gebieden in de wereld. Het doel is om lange termijn prognoses te maken voor energiegerelateerde emissies van broeikasgassen en hun mitigatie; deze dienen als input voor de berekeningen van de klimaatverandering in IMAGE.

FAIR – Framework to Access International Regimes

Het FAIR -model evalueert de milieueffectiviteit en economische kosten van verschillende alternatieven voor internationale lastenverdeling voor het klimaatbeleid

GISMO - Global Integrated Sustainability Model

Het GISMO model is ontwikkeld om veranderingen in kwaliteit van leven te analyseren als gevolg van veranderingen in de drie duurzaamheiddomeinen: sociaal, milieu en economie. Input voor het model zijn economische ontwikkeling, mondiale milieuveranderingen en de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten als voedsel, water en energie. Kwaliteit van leven wordt ondermeer uitgedrukt in gezondheid, armoede en onderwijs.

GUAMGlobal Urban Air Quality Model

Het GUAM model berekent de PM10-concentratie voor 3300 grote steden en de daaruit voortvloeiende effecten op de gezondheid. Het model is gebaseerd op het 'The Global Model of Ambient Particulates' (GMAPS) model van de Wereldbank en bevat naast demografische, geografische en meteorologische parameters ook de uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen.

Global Nutrient Model

Afvalwaterstromen met daarin nutriënten (stikstof en fosfor) uit huishoudens en industrie worden berekend op basis van sanitatie, aansluiting of riolering en de verwijdering van nutriënten in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Menselijke nutriëntenemissies en fosforemissies door het gebruik van wasmiddelen zijn een functie van inkomen per hoofd per land.

GLOBIO - Global Biodiversity model

Het GLOBIO-model berekent de menselijke invloed op biodiversiteit via verandering in een aantal drukfactoren, zowel in verleden, heden als toekomst.

EDGAR – Emission Database for Global Atmospheric Research

EDGAR is een informatiesysteem met mondiale emissies van directe en indirecte broeikasgassen uit antropogene bronnen, inclusief gefluorideerde koolwaterstoffen en luchtvervuilende stoffen en aerosolen. De emissie-inventarisaties zijn beschikbaar per regio en land en op een grid.