Inzichten uit mondiale milieuverkenningen
Lessen voor Nederland

14-09-2020 | Rapport

Mondiale milieuverkenningen bieden beleidsmakers een kennisbasis voor het ontwikkelen van milieubeleid. Daarvoor brengen ze wetenschappelijke inzichten over mondiale milieuveranderingen samen wat betreft de huidige stand en toekomstige trends van specifieke milieuthema’s, voortgang op mondiaal afgesproken doelstellingen en oplossingen om de doelstellingen te bereiken. Deze studie geeft een samenvatting van de hoofdboodschappen van vijf mondiale milieuverkenningen op het gebied van klimaat, landgebruik, biodiversiteit en grondstoffengebruik. Hieruit zijn lessen getrokken voor Nederlandse duurzaamheidstransities.

De vijf mondiale milieuverkenningen zijn:

Unanieme oproep tot urgente actie

De vijf milieuverkenningen hebben een eenduidige boodschap: versnelde actie en radicale veranderingen in productie en consumptie (oftewel transities) zijn vereist om verdere milieudegradatie te stoppen en internationaal afgesproken doelen te halen. Deze boodschap is niet nieuw. Wel is de resterende tijd om de afgesproken ambities in actie om te zetten het afgelopen decennium aanzienlijk geslonken en daarmee ook de flexibiliteit in mogelijke oplossingen.

Grondoorzaken en beleidscoherentie

Beleid moet zich niet alleen richten op de systemen of activiteiten die rechtstreeks van invloed zijn op het milieu (bijv. energieproductie, landbouw, en winning en verwerking van grondstoffen), maar ook op de grondoorzaken. Denk daarbij aan consumptiepatronen, bevolkingsgroei, ongelijkheid, internationale handel en financiële systemen, welke worden gedreven door maatschappelijke waarden, gedrag en beleid. Daarnaast vraagt de sterke verwevenheid van de opgaven om een integrale benadering, waarbij milieuproblemen in samenhang worden aangepakt

Lessen voor Nederland

Op basis van de inzichten van de vijf milieuverkenningen zijn een aantal algemene lessen te trekken voor drie Nederlandse duurzaamheidstransities: naar een duurzame energievoorziening, naar kringloop landbouw en naar een circulaire economie. Zo is meer onderliggende samenhang en concretisering van de transitieagenda nodig. Verder zouden de agenda's meer nadruk kunnen leggen op de externe voetafdruk, consumptieverandering en rechtvaardigheid en inclusiviteit. Actiever gebruik van het brede welvaartsbegrip en de SDG’s kan samenhang bevorderd, evenals hun bijdrage aan het realiseren van andere beleidsdoelen en internationale beleidsinspanningen.