Keuzes in Kaart 2011-2015 - effecten van negen verkiezingsprogramma’s op economie en milieu

20-05-2010 | Publicatie

Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van de verkiezingsprogramma’s op economie en milieu in beeld gebracht. De analyse laat zien dat elke voorgenomen beleidsmaatregel voordelen én nadelen heeft. De programma's weerspiegelen de uiteenlopende keuzes die partijen voorstaan.

CPB en PBL hebben verkiezingsprogramma's geanalyseerd

De vandaag openbaar gemaakte publicatie 'Keuzes in Kaart 2011-2015 - effecten van negen verkiezingsprogramma’s op economie en milieu' presenteert de gevolgen van de partijprogramma's voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid. Ook zijn analyses gemaakt op het gebied van bereikbaarheid, energie en klimaat, natuur, onderwijs, woningmarkt en zorg.

Deze editie van 'Keuzes in Kaart' verschaft allereerst een analyse van de effecten die de diverse verkiezingsprogramma's hebben op de overheidsfinanciën in de volgende kabinetsperiode en op lange termijn. Ook worden de gemiddelde inkomenseffecten en de werkgelegenheidseffecten op lange termijn in kaart gebracht. Daarnaast analyseren de planbureaus de effecten op een aantal specifieke terreinen: bereikbaarheid; klimaat en energie; landbouw, natuur en landschap; onderwijs en innovatie; woningmarkt; zorg.

De opzet van deze publicatie is als volgt. Hoofdstuk 1 schetst de achtergonden en aanpak. Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend overzicht op hoofdlijnen. Hoofdstukken 3 tot en met 11 schetsen per partij het voorgestelde beleid, de ex-ante budgettaire effecten, de effecten op koopkracht en winst, de effecten op de werkgelegenheid op lange termijn en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Deze hoofdstukken geven verder een analyse van de effecten op bereikbaarheid, milieu, natuur, onderwijs en zorg.

De bijlagen zijn in een apart document ondergebracht. De bijlagen per partij geven een overzicht van de concreet voorgestelde beleidsmaatregelen. Daarnaast zijn er nog enkele bijlagen met toelichting op de aanpak van de analyse en met overzichten van de maatregelen en effecten van alle partijen op een bepaald beleidsterrein.