De kosten en baten van het Commissievoorstel ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen

26-02-2015 | Publicatie

De Europese Commissie heeft in 2013 een voorstel uitgebracht voor het verbeteren van de luchtkwaliteit door het verminderen van de uitstoot van een vijftal luchtverontreinigende stoffen. Elke lidstaat moet daarbij de uitstoot in 2030 met een bepaald percentage hebben verminderd ten opzichte van 2005. Op verzoek van het ministerie van IenM heeft het PBL, samen met ECN en RIVM, een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd.

Baten voorgesteld Europees luchtbeleid hoger dan de kosten

Uit de analyse blijkt dat de maatschappelijke baten van het Commissievoorstel voor Nederland beduidend hoger zijn dan de kosten. Tegenover de jaarlijkse kosten voor maatregelen van circa 410 miljoen euro staan jaarlijkse baten van circa 720 miljoen.

Betere gezondheid en minder schade aan natuur

De grootste batenpost ligt in de afname van vervroegde sterfte: Nederlanders leven in een Europa waar het voorstel is doorgevoerd gemiddeld bijna een maand langer dan in een Europa waarin dit niet het geval is, vooral door afname van fijnstof. Nederlanders leven niet alleen langer en gezonder, ook de schade aan de natuur neemt af.

Europees luchtbeleid effectiever en goedkoper dan alleen Nederlands beleid

Het overgrote deel van de baten voor Nederland (70 procent) komt door emissiereductie in het buitenland; een Europees emissiebeleid is effectiever en goedkoper dan maatregelen in Nederland alleen. Wel is een aanpassing van de reductieverplichtingen voor Nederland raadzaam door deze meer in lijn te brengen met de Nederlandse cijferbasis.