Kosten van klimaatneutrale elektriciteit in 2030. Operationalisering voor de Startanalyse 2020

26-10-2020 | Rapport

Dit rapport verkent de nationale kosten van productie en levering van elektriciteit aan woningen en bedrijfsgebouwen in Nederland, als die productie in 2030 al klimaatneutraal zou zijn. Deze kostenraming is nodig om in de Startanalyse 2020 een goede vergelijking te kunnen maken van de kosten van verschillende strategieën om gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

Uitwerking Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen, met behulp van een Leidraad, bestaande uit een Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse. De Startanalyse is een technisch-economische analyse van effecten en kosten van opties om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Het Klimaatakkoord noemt verwarmen met elektrische warmtepompen (all-electric) één van de te onderzoeken opties. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het PBL gevraagd de Startanalyse te maken met behulp van zijn rekenmodel Vesta MAIS, zodat gemeenten een transparant en openbaar instrument ter beschikking hebben voor ondersteuning van lokale besluitvorming.

Elektriciteit in de Startanalyse 2020

De Startanalyse berekent onder andere wat het zou kosten om alle gebouwen in Nederland met elektrische lucht- of bodemwarmtepompen te verwarmen. Gemeenten kunnen – voor het opstellen van een Transitievisie Warmte – die kosten vergelijken met de kosten van 22 andere aardgasvrije varianten. Voor een goede vergelijking moet de all-electric optie dan wel volledig klimaatneutraal zijn, inclusief de productie van elektriciteit.

Nationale kosten

De nationale kosten van aardgasvrije strategieën geven een beeld van wat de warmtetransitie in de gebouwde omgeving onze samenleving gaat kosten. Met deze informatie kunnen gemeenten een aanpak ontwikkelen die voor alle Nederlanders tezamen het goedkoopst is. De verdeling van die kosten tussen partijen kan met aanvullend (rijks)beleid worden aangepast aan maatschappelijke wensen, onafhankelijk van de gekozen technische oplossing.

Klimaatneutrale elektriciteit in 2030

Voor het kiezen van de gewenste aardgasvrije strategie zijn vooral de verschillen in kosten tussen strategieën relevant. Daarom berekent de Startanalyse voor alle strategieën de verwachte kosten op één moment, in 2030, als indicator voor de kostenverschillen tussen strategieën in de hele periode tot 2050. Daarmee veronderstelt de Startanalyse dus NIET dat alle elektriciteit in 2030 al volledig klimaat-neutraal zal worden opgewekt. In 2030 moet volgens het Klimaatakkoord 70 procent van de stroom uit hernieuwbare bronnen worden opgewekt. De nationale kosten van die situatie zijn ook in dit rapport geraamd.