Milieubelastingen en Groene Groei, Deel II: Evaluatie van belastingen op energie in Nederland vanuit milieuperspectief

27-06-2014 | Publicatie

Dit deel van de serie over Milieubelastingen en Groene Groei geeft inzicht in de huidige situatie in Nederland wat betreft de voor de schatkist belangrijkste milieubelastingen, de belastingen op de energieproducten aardgas, kolen, elektriciteit en minerale oliën. Deze belastingen en de geschiedenis daarvan worden in detail beschreven. Daarnaast is nagegaan in welke mate de milieuschade van het verbruik van deze energieproducten al in de huidige belastingstructuur is geïncorporeerd. Ook wordt gerapporteerd over een aantal mogelijke aanpassingen vanuit milieuperspectief op lange termijn.

Beschrijving en analyse van belastingen op energie in Nederland

In het eerste deel van deze serie is aangegeven dat milieubeprijzing een belangrijk onderdeel vormt van beleid dat gericht is op groene groei. Dit Achtergrondrapport geeft inzicht in de huidige belastingstructuur op energie in Nederland en evalueert deze vanuit het milieuperspectief. Nagegaan wordt of de huidige milieubelastingen in Nederland ook zo zijn vormgegeven dat milieuvervuiling effectief en efficiënt wordt tegengaan. Het rapport geeft hiervoor de relevante berekeningen op basis van de laatste inzichten in relevante emissiefactoren van deze energieproducten én kostenschattingen van de milieuschade door emissies van broeikasgassen en luchtverontreiniging. De berekeningen laten zien dat sprake is van grote onevenwichtigheden tussen veroorzaakte schade en betaalde belasting. Zo zijn de tarieven voor het grootverbruik van aardgas en elektriciteit veel lager dan de milieuschade, terwijl die voor het kleinverbruik juist aan de hoge kant zijn. Ook is diesel in een aantal toepassingen veel vuiler dan benzine, maar wordt diesel momenteel juist veel minder belast dan benzine.