Nationale analyse waterkwaliteit. Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit
Eindrapport

30-04-2020 | Rapport

De PBL-publicatie Nationale analyse waterkwaliteit geeft inzicht in de voorgenomen waterkwaliteitsmaatregelen en de effecten hiervan op de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De analyse is gebaseerd op gezamenlijk feitenonderzoek van het Rijk, waterbeheerders, provincies, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Met de huidige en voorgenomen maatregelen van de waterbeheerders, aangevuld met vrijwillige landbouwmaatregelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), zal volgens modelberekeningen de waterkwaliteit verbeteren, maar zullen niet alle doelen worden gehaald. Het aandeel regionale wateren dat in 2027 voldoet aan de normen voor biologische kwaliteit (het vóórkomen van de gewenste planten en dieren) ligt tussen de 30 en 60 procent; voor de zoete rijkswateren is dit bijna 100 procent. Effecten van maatregelen kunnen na-ijlen: planten en dieren hebben tijd nodig om zich (opnieuw) te kunnen vestigen. Als het door natuurlijke omstandigheden niet mogelijk is om in 2027 de doelen te halen, is het voor de KRW voldoende dat in 2027 alle benodigde maatregelen zijn getroffen om op termijn de doelen wel te kunnen bereiken.

Integrale aanpak brengt doelen dichterbij

Het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit is sterk afhankelijk van andere beleidsdomeinen, zoals de landbouw, industrie en huishoudens. De verantwoordelijkheden voor waterkwaliteit zijn daarmee verdeeld over een groot aantal partijen, waardoor soms gemeenschappelijke doelenkaders ontbreken. Dat vraagt om meer coördinatie, afstemming en integratie van het waterbeleid in ander beleid en om een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

 

De Pieterbuurtsermaar in het Groningse Hogeland
De Pieterbuurtsermaar in het Groningse Hogeland: water en landbouw verbonden

Addendum

Sinds de afronding van het eindrapport hebben de waterschappen aanpassingen aangeleverd op de normen die zij stellen voor nutriënten en voor biologie. In een addendum (gepubliceerd op 22 mei) geven we aan wat de nieuwe, aangepaste normen betekenen voor de resultaten en conclusies in het eindrapport. Verder is in het addendum het hoofdstuk over de kwaliteit van drinkwaterbronnen opgenomen, dat in het eindrapport nog ontbrak.

Achtergrondrapporten van Wageningen Environmental Research en Deltares komen binnenkort beschikbaar.