Natuurbalans 2005

08-09-2005 | Publicatie

De (inter)nationale ambities voor natuur en landschap en de beschikbare middelen zijn niet in evenwicht. Het gaat daarbij niet alleen om financiële middelen. Door de beperkte ruimte in Nederland zijn ook planologische duidelijkheid en bestuurlijke wilskracht essentieel om de natuur- en landschapsdoelen te realiseren. De voortgaande decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid legt een zware last op de schouders van provincies. Dat constateert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in de Natuurbalans 2005.

Hoofdconclusies

Met de door het kabinet beoogde omslag van natuurbeheer door aankoop van gronden naar natuurbeheer in particulier en agrarisch eigendom, komt de ruimtelijke samenhang in beheer onder druk te staan. Bovendien zijn er indicaties dat met de huidige regelingen voor agrarisch natuurbeheer, zonder aanvullende inrichtingsmaatregelen, niet de natuurdoelen worden bereikt die terreinbeherende organisaties wel kunnen realiseren.

Niet alleen de biodiversiteit, maar ook het Nederlandse landschap staat onder druk. In een kwart van Nederland wordt de belevingswaarde van het landschap negatief beïnvloed door verstedelijking. In de praktijk blijkt het ruimtelijk beleid nauwelijks bescherming te bieden aan de kwaliteit van het landschap. Bovendien is er minder geld beschikbaar dan nodig is om de hooggespannen verwachtingen van de rijksoverheid waar te maken rond het beleid voor de Nationale Landschappen.

Gerelateerde rapporten

Achtergrondrapporten

Feiten en cijfers

De meest recente feiten en cijfers over milieu en natuur in Nederland vindt u op de website van het Milieu- en Natuurcompendium.

De Natuurbalans komt tot stand in samenwerking met RIKZ, RIZA, Wageningen Universiteit en Research Centrum en het CBS, en evalueert de toestand van de natuur en analyseert het gevoerde natuurbeleid. De balans wordt in eerste instantie geschreven voor het Kabinet en de Tweede Kamer vanwege de Wet Milieubeheer.