Natuureffecten in de MKBA’s van projecten voor integrale gebiedsontwikkeling

03-07-2009 | Publicatie

Natuureffecten worden momenteel niet of gebrekkig meegenomen in kosten-batenanalyses (MKBA’s). De in dit rapport ontwikkelde natuurpuntenmethodiek biedt de mogelijkheid om natuureffecten kwantitatief te vergelijken met de in euro’s meetbare effecten uit de MKBA. Bovendien verbetert door het gebruik van natuurpunten de onderlinge vergelijkbaarheid van projecten omdat natuurpunten op een gestandaardiseerde manier worden gemeten.

Voor het besluit over de toekenning van overheidssubsidies aan integrale gebiedsontwikkelingsprojecten wordt standaard gebruik gemaakt van kosten-batenanalyses. Analyse van een aantal van deze kosten-batenanalyses leert dat de natuureffecten op uiteenlopende wijzen in projecten worden meegenomen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van projecten niet. Bovendien geeft de informatie in de huidige kosten-batenanalyses vaak een onvoldoende betrouwbaar beeld van de omvang van natuureffecten.

Natuurpunten voor een transparante afweging

Dit rapport verkent hoe natuureffecten in kosten-batenanalyses beter hanteerbaar gemaakt kunnen worden door de informatie uit de Milieueffectrapportage over natuureffecten te aggregeren tot winst of verlies aan natuurpunten. Een natuurpunt is een geaggregeerde maat voor uiteenlopende effecten op de natuur die het gevolg zijn van bijvoorbeeld de aanleg van een weg of bedrijventerrein. Natuurpunten zijn op een gestandaardiseerde manier te meten waardoor de natuureffecten van verschillende projecten ook met elkaar vergelijkbaar zijn.