Ontwerp voor een Nationale Adaptatiemonitor

24-03-2015 | Publicatie

Het kabinet geeft in de Klimaatagenda ‘Weerbaar, welvarend en groen’ uit 2013 aan in 2016 een Nationale Adaptatiestrategie (NAS) uit te zullen brengen. Op verzoek van het ministerie Infrastructuur en Milieu heeft het PBL een eerste ontwerp voor een Monitoring- en Evaluatiesysteem voor de NAS ontwikkeld: de Adaptatiemonitor.

Door een adequaat M&E-systeem kunnen beleid, plannen en maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering worden gevolgd, en zo nodig tijdig bijgesteld als gevolg van vastgestelde belemmeringen en ontwikkelingen. De eerste uitwerking heeft zich gericht op het rijksniveau. Omdat in de komende decennia niet alleen het klimaat verandert, maar ook de maatschappelijke setting van het beleid, en er nieuwe kennis en technologieën beschikbaar komen en bestuurlijke en financiële veranderingen kunnen optreden, is het van belang dat het ontwikkelde beleid adaptief is. In het voorgestelde M&E-systeem zijn daarom een zestal strategische “signposts” geïntroduceerd die van belang zijn voor het tijdig kunnen inspelen op veranderingen. Zij hebben een signaalfunctie bij de monitoring en evaluatie: doen wij nog wel de goede dingen?

Betrokkenheid van andere partijen

De verdere ontwikkeling van het M&E systeem vraagt betrokkenheid van andere relevante partijen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, omdat uiteindelijk ook van hen inspanningen verwacht worden op het gebied van klimaatadaptatie.