Ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta (notitie)

31-10-2013 | Publicatie

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) brengt in de studie ‘Samenhang in de Zuidwestelijke Delta’ de samenhang tussen verschillende beleidskeuzes voor de Zuidwestelijke Delta in beeld. Het PBL heeft zich daarbij vooral gericht op ontwikkelingspotenties vanuit ruimtelijk-economisch en ecologisch perspectief. Het Deltaprogramma richt zich op de aspecten waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Deze digitale notitie biedt achtergrondinformatie bij het hoofdrapport. Hierbij gaat het om de ontwikkelingsvarianten die het PBL heeft opgesteld. De varianten geven een mogelijk toekomstperspectief voor de Zuidwestelijke Delta als geheel waarbij de afzonderlijke bekkens in relatie tot elkaar worden bekeken. De varianten onderscheiden zich door een wisselende mate van verbondenheid tussen de huidige Deltawateren. De korte-, middellange-, en langetermijnvarianten adresseren in samenhang opgaven voor economische ontwikkeling, bescherming tegen overstromingen, zoetwatervoorziening en ecologische ontwikkeling binnen de Zuidwestelijke Delta. De ontwikkelingsvarianten zijn eveneens de basis geweest voor de in dit kader uitgevoerde (model)studies van Deltares en Imares.