PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019

10-09-2019 | Publicatie

Hoe ontwikkelen de bevolking en huishoudens zich in de komende drie decennia? In welke regio’s zien we groei of juist krimp? Waar zal de vergrijzing van de bevolking het sterkst zijn, waar gaat het aantal mensen  op werkzame leeftijden toenemen en waar lopen scholierenaantallen het sterkst terug? De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2019 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente in de periode 2019-2050. Deze informatie is van belang voor besluitvorming in beleidsdomeinen als wonen, werken, zorg en onderwijs.

Bevolkingsgroei naast krimp

In 2050 telt Nederland naar verwachting 18,5 miljoen inwoners tegen 17,3 in 2019. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad. Tegelijkertijd is er ook sprake van bevolkingskrimp, vooral aan de randen van Nederland.

Vergrijzing zet door

In de komende decennia neemt het aantal (en aandeel) AOW-ers in de bevolking verder toe. Tot 2035 krijgen alle regio’s te maken met verdere vergrijzing, maar aan de randen van Nederland gaat dit sneller dan in de Randstad.

Omvang potentiële beroepsbevolking

Samenhangend met het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd groeit het aantal mensen op de werkzame leeftijden eerst nog licht, maar gaat na 2030 toch dalen. In de grote steden en studentensteden is de groei het sterkst.

Jongeren vooral in steden

Landelijk gezien daalt tot 2025 het aantal basisschoolleerlingen en gaat daarna weer stijgen. Regionaal zijn er echter verschillen. Zo zien we in de grote steden en hun randgemeenten een structurele toename  van de leerlingaantallen. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt de komende 15 jaar vrijwel overal, wederom met uitzondering van de grote steden.

Meer huishoudens

Het aantal huishoudens blijft verder groeien. Hierdoor zal er tot 2035 woonruimte bij moeten komen voor driekwart miljoen huishoudens. De toename van het aantal huishoudens geldt voor bijna elke regio, op een enkele gemeente na. , maar nNa 2035 gaat aan de randen van Nederland het aantal huishoudens toch afnemen.