PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: Belangrijkste uitkomsten

10-09-2019 | Publicatie

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2019 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. De prognose beslaat de periode 2019-2050. In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van de regionale prognose beschreven.

Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses tot 2050 die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is dan ook verwijderd van de PBL-websites en van StatLine. De gegevens over het totaal aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied blijven beschikbaar.

Aantal inwoners en huishoudens blijven stijgen

Het aantal inwoners van Nederland groeit tot 2035 naar verwachting tot 18,3 miljoen, dat is een toename van 1 miljoen ten opzichte van 2018. Volgens de nieuwe PBL/CBS Regionale prognose wordt het grootste deel van deze bevolkingsgroei verwacht in en rond de grote en middelgrote steden. Diverse randgemeenten rondom de grote steden groeien naar verwachting het sterkst. Tegelijk krijgt 1 op de 5 gemeenten te maken met bevolkingskrimp. Deze gemeenten liggen meestal aan de rand van Nederland en vergrijzen naar verwachting sterker dan de steden. Het aantal huishoudens neemt in de toekomst nog stevig toe. Dit is vrijwel overal in Nederland zo, enkel in Delfzijl en omgeving wordt een afname verwacht.

Vergrijzing het sterkst aan randen Nederland

De vergrijzing van Nederland gaat verder in de toekomst. Tot 2035 krijgen alle regio’s te maken met verdere vergrijzing. Aan de randen van Nederland gaat dit sneller dan in de Randstad. Ook de grote steden gaan vergrijzen, hoewel ze in vergelijking met de andere gemeenten minder vergrijsd zijn.

Potentiële beroepsbevolking: groei in Randstad

De potentiële beroepsbevolking (20 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd) is in de laatste decennia voortdurend in omvang toegenomen. Door het optrekken van de AOW-leeftijd zal de potentiële beroepsbevolking in 2035 wat groter zijn dan nu. In het westen en het midden van het land voorziet de prognose een toename van de potentiële beroepsbevolking, vooral in de steden. In diverse gebieden langs de oostgrens van het land wordt er echter krimp verwacht, vooral in het noorden en zuiden.

Stijging aantal basisschoolleerlingen tot 2035

Landelijk wordt tot 2025 een daling van het aantal basisschoolleerlingen voorzien, daarna neemt hun aantal weer toe. Toch heeft dan een derde van de gemeenten te maken met een afname van het aantal leerlingen. Dit geldt vooral gemeenten in het noorden en oosten van het land. In de grotere steden (vooral in de Randstad) zal het aantal basisschoolleerlingen echter toenemen.

Onzekerheid

De regionale prognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige regionale ontwikkeling van bevolking en huishoudens. Toch zijn de cijfers met onzekerheid omgeven. De werkelijke aantallen kunnen anders uitpakken door overwachte ontwikkelingen. Daarom rapporteren we onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de regionale prognose.