Visitatie PBL 2022: Prioriteren en positioneren

31-10-2022 | Rapport

In mei 2022 heeft de derde visitatie van het PBL plaatsgevonden. De Visitatiecommissie heeft gekeken naar zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke en beleidsmatige relevantie van het werk én de toekomstbestendigheid.

Bij de evaluatie is gewerkt conform het Strategy Evaluation Protocol (SEP) van de KNAW, met dien verstande dat er op enkele plekken aanpassingen zijn doorgevoerd, omdat het PBL op bepaalde punten een duidelijk ander karakter heeft dan een universiteit.

Voor deze evaluatie is met veel verschillende mensen gesproken: vertegenwoordigers van ministeries, maatschappelijke en bestuurlijke stakeholders, andere kennisinstellingen, de collega-planbureaus CPB en SCP en een groot aantal PBL-medewerkers.

Oordeel Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie geeft aan dat de hoge kwaliteit van het PBL naar voren is gekomen uit de visitatie. De bij het PBL aanwezige kennis van de leefomgeving wordt bij departementen en maatschappelijke organisaties zeer gewaardeerd. Ook internationaal staat het PBL zeer hoog aangeschreven. Als het gaat om de beleidsmatige en maatschappelijke relevantie dan is duidelijk dat het PBL significant waarde toevoegt aan het politieke en maatschappelijke debat, zo stelt de Visitatiecommissie.

Tegelijkertijd heeft de commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd om te komen tot verdere verbeteringen en om de hoge kwaliteit ook in de toekomst te kunnen handhaven. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is dat het PBL onder meer vanwege de hoge werkdruk sterker moet gaan prioriteren, niet alle verzoeken om kennis kunnen worden gehonoreerd. Ook wijst de commissie op de noodzaak om tot beter navolgbare keuzes te komen bij het bepalen van de PBL-positie in het kennisecosysteem. Daarbij benadrukt de Visitatiecommissie het belang van structurele samenwerking met strategische kennispartners.

Wat betreft de toekomstbestendigheid constateert de commissie dat het PBL zijn bestaansrecht ontleent aan de kwaliteit van zijn medewerkers, waarbij inzet op strategisch personeelsbeleid meer prioriteit moet krijgen. Deze moet onder meer gericht zijn op continuïteit van kennis, het bieden van een ontwikkelperspectief voor (jonge) medewerkers en een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand.

Reactie PBL

Het PBL gaat de komende jaren verschillende vervolgstappen zetten langs de door de Visitatiecommissie benoemde lijnen. Focus ligt daarbij op scherpere prioritering, investeren in en zorg voor medewerkers, en beter toelichten welke keuzes er worden gemaakt in de samenwerking met andere kennisinstituten.