Projectie ETS-prijs ten behoeve van besluitvorming minimum CO2-prijs elektriciteitsproductie

21-12-2018 | Publicatie

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL, ten behoeve van de besluitvorming over invoering van een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking, een nieuwe raming gemaakt van de toekomstige ETS-prijs voor de periode 2020-2030. Ook heeft het PBL de verschillen van deze raming ten opzichte van eerdere, reguliere ramingen van de ETS-prijs in de Nationale Energieverkenningen beschreven, en zijn onzekerheden over de prijsontwikkeling meegenomen. 

Prijs emissierechten in 2018 gestegen door nieuwe EU-afspraken na 2020

In de Nationale Energieverkenning 2017 presenteerde het PBL een projectie voor de CO2-prijs binnen het emissiehandelssysteem van de EU (EU ETS), die uitkwam op 16,4 euro per ton CO2 in 2030. Inmiddels zijn in EU-verband nadere afspraken gemaakt over het EU ETS voor de periode na 2020. Deze en andere ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat sinds het najaar van 2017 de prijs van emissierechten meer dan verdrievoudigd is – in de tweede helft van 2018 ligt de prijs gemiddeld al hoger dan in de oude raming voor 2030. De verwachting omtrent de CO2-prijs in 2030 is nu dan ook veel hoger dan ten tijde van het uitkomen van de Nationale Energieverkenning 2017.

CO2-prijs nu geraamd op 46,3 euro per ton in 2030

De nieuwe raming komt uit op een CO2-prijs van 46,3 euro per ton CO2 in 2030. Evenals in de Nationale Energieverkenning 2017 wordt ook hier een ruime onzekerheidsmarge gehanteerd om rekening te houden met de onzekerheden over de hoogte van de CO2-prijs.