Second opinion bij ‘Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw’

08-06-2011 | Publicatie

In de kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) van het verplaatsen van greenports ten gunste van woningbouw komen SEO/LEI/Atlas voor gemeenten tot de conclusie dat het uitplaatsen van glastuinbouw uit Westland/Oostland niet tot een verhoging van de maatschappelijke welvaart leidt, maar het uitplaatsen van de tuinbouw uit de Duin- en Bollenstreek wel. Van de KKBA-resultaten kan ook worden afgeleid dat, in de geanalyseerde alternatieven, bouwen altijd aantrekkelijker is dan niet-bouwen. Vergeleken met bouwen in Westland/Oostland levert bouwen in de regio Zoetermeer en/of Almere grotere welvaartsbaten op.

Deze centrale boodschappen van de KKBA worden door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving onderschreven, zij het tegen de achtergrond van de gebruikte data en het beperkte aantal beleidsalternatieven dat is geanalyseerd. Bij een aantal onderdelen van de KKBA zetten CPB en PBL kanttekeningen. Die hebben te maken met de soms weinig transparante berekeningen, de magere (en dikwijls niet te controleren) empirische onderbouwing alsmede de keuze van twee nulscenario’s’. Wat dit laatste betreft, benadrukken de planbureaus het belang van een juiste context waarbinnen beleidsalternatieven dienen te worden geanalyseerd.