Second opinion MKBA Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

14-10-2014 | Publicatie

Het CPB en het PBL hebben in april 2014 op verzoek van het ministerie van IenM een second opinion gegeven op een concept-MKBA Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Deze second opinion is gebruikt voor het opstellen van de (ontwerp-)Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Ook is de second opinion gebruikt voor de definitieve MKBA.

Bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer staan drie strategische vraagstukken in de Zuidwestelijke Delta van Nederland centraal:

  1. Moet de onzekere, slechte waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer worden aangepakt door introductie van zout water met beperkt getij?
  2. Moet de slechte waterkwaliteit in de Grevelingen worden verbeterd door introductie van beperkt getij?
  3. Moet de waterveiligheid in de regio Rijnmond-Drechtsteden worden vergroot door aanvullende waterberging in de Grevelingen?

De kosten en baten van de verschillende projectalternatieven worden in de second opinion nader toegelicht.