Startnotities Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma's

13-10-2020 | Rapport

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De leefomgevingskwaliteit zal naar verwachting een van de onderwerpen zijn die in verkiezingsprogramma’s aandacht krijgen om potentiële kiezers duidelijk te maken waar zij voor staan. Net als bij voorgaande Tweede Kamerverkiezingen heeft het PBL politieke partijen aangeboden om een analyse te maken van de effecten voor de leefomgeving van hun programma’s. 

Met deze analyse kan het PBL  inzicht geven in de effecten van de voorstellen uit verkiezingsprogramma’s. PBL wil met deze analyse bijdragen aan het maatschappelijk debat over wat op het terrein van de leefomgeving te kiezen valt. 

  1. De Startnotitie is opgesteld om politieke partijen informatie te geven over de analyse van de verkiezingsprogramma’s die het PBL aanbiedt. We geven hiermee een beeld van de aanpak van de analyse, het type resultaten dat de PBL-analyse zal opleveren en wat we van politieke partijen vragen om die analyse mogelijk te maken. 
  2. De 'vervolgnotitie' geeft de deelnemende politieke partijen aanvullende informatie over de referentiesituatie waartegen we de effecten inschatten van maatregelen (basispad), mogelijke beleidsmaatregelen en nadere informatie over de aanpak zoals analyse van kosten en specifieke indicatoren.
  3. De notitie ‘Aansluiting tussen analyses van verkiezingsprogramma’s door CPB en PBL’ geeft weer hoe de beide analyses zich tot elkaar verhouden. Ook wordt aangegeven hoe kan worden omgegaan met de verschillen tussen beide analyses, zodat de doorrekeningen maximaal consistent zijn.

In de analyse van de verkiezingsprogramma’s kijkt het PBL naar de effecten van beleidsvoorstellen van de deelnemende politieke partijen. Het gaat daarbij om maatregelen die een effect kunnen hebben op de leefomgeving voor de volgende thema’s:

  • Mobiliteit & bereikbaarheid
  • Klimaat & energie
  • Landbouw, voedsel & natuur
  • Wonen