Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
Eindadvies 2022

08-12-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het PBL gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) voor toepassing vanaf het jaar 2022. In het onderzoeksproces dat onderliggend is aan het advies, heeft het PBL ondersteuning gekregen van TNO en DNV.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

De SCE is sinds 2021 het instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie voor coöperatieve energieprojecten in Nederland. Deze regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energietechnieken, binnen de SCE-regeling aangeduid als het basisbedrag, en de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit op de markt, aangeduid als het correctiebedrag. Dit verschil wordt ook de onrendabele top genoemd. Daarnaast kent de regeling een basisprijs die de bodem van het correctiebedrag aangeeft. Het advies van PBL betreft de hoogte van deze subsidieparameters.

Berekeningswijze op basis van onrendabele-topmodellen

De berekeningswijze van de basisbedragen is gebaseerd op de onrendabele-topmodellen die voor SDE++ gebruikt worden, maar waarbij specifieke aannames zijn gemaakt voor referentiesystemen in de SCE met bijbehorende technische en economische karakteristieken. In dit advies worden eerst de financieringsparameters besproken en vervolgens komen de kostenparameters van de voor de SCE relevante technieken zon-pv, windenergie en waterkracht aan de orde. De resulterende basisbedragen worden getoond in de conclusies.

Marktconsultatie

In mei en juni 2021 is een conceptadvies in een open consultatie voorgelegd. De reacties uit deze consultatie zijn geaggregeerd en geanonimiseerd in de bijlage van dit eindadvies opgenomen en voorzien van een antwoord. Voor het opstellen van dit eindadvies is gebruik gemaakt van marktinformatie afkomstig uit deze consultatie.

SCE versus SDE++

SCE is evenals SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) een regeling die een subsidie toekent aan geproduceerde hernieuwbare energiedragers. De subsidie voor zowel de SDE++ als de SCE is gelijk aan de onrendabele top van ondersteunde technologieën. De SCE ondersteunt elektriciteit uit zonne-energie, windenergie en waterkracht, maar geen andere CO2-emissiereducerende technieken. De SCE is gericht op lokale initiatieven en energiecoöperaties, waar de SDE++ grootschaliger initiatieven ondersteunt.