Ontwikkeling van een evaluatiemethode voor effecten op natuur: twee case studies voor IJsselmeer en Markermeer.

27-04-2014 | Publicatie

In de beoordeling van complexe ruimtelijke plannen in maatschappelijke kosten-baten analyses (mkba’s) is het beoordelen van de effecten op de natuurwaarde essentieel. Het beoordelen van de natuureffecten dient op een gestandaardiseerde wijze te worden uitgevoerd en de verschillende effecten dienen te worden geïntegreerd in één kwantitatieve beoordeling. Het PBL heeft hiervoor de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. In dit artikel zijn twee voorbeelden uitgewerkt van de toepassing van deze methode.

Toepassing in MKBA

De twee projecten gaan over de effecten van woningbouw en natuurmaatregelen in het Markermeer en verschillende varianten voor het waterpeilbeheer in het IJsselmeer. Voor beide meren zijn er doelen opgesteld voor de natuur- en waterkwaliteit in Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. In de natuurwaardemethode is onderscheid gemaakt naar de verschillende habitats en de aanwezigheid van waterplanten, driehoeksmosselen en foeragerende vogels bij de verschillende varianten. Deze verschillende aspecten van de natuurwaarde zijn samengebracht tot één natuurwaarde-index. De resultaten toonden aan dat bij het Markermeer het verlies aan natuurwaarde door woningbouw werd gecompenseerd door de herstelmaatregelen voor de natuur. Bij het IJsselmeer leidt peilverhoging tot een achteruitgang van de natuurwaarde.