Uitstroom van ouderen uit de woningmarkt: een landsdekkende raming op basis van de WLO-Regionale ontwikkelingen en verstedelijking

03-12-2018 | Publicatie

Het PBL heeft een landsdekkende, regionale raming van de uitstroom van ouderen uit de woningmarkt gemaakt op basis van de vier scenario’s uit de WLO-regionale ontwikkelingen en verstedelijking (Ritsema van Eck et al. 2015). In 2012 had het PBL een raming gemaakt voor enkele regio’s (Eskinasi et al. 2012). Een raming voor alle COROP-gebieden is nog niet eerder gemaakt.

Er zijn grote verschillen tussen generaties wat betreft het eigen woningbezit. De grote naoorlogse geboortecohorten kennen een duidelijk hoger percentage eigen woningbezit dan de vooroorlogse, en zullen de komende decennia uit de woningmarkt uitstromen als gevolg van sterfte en verhuizing naar institutionele woonvormen. Volgens onze raming zal de uitstroom tot 2050 grofweg verdubbelen en zal het aandeel koopwoningen in deze uitstroom toenemen van ruim 40% naar ruim 50%. De effecten voor de woningmarkt zullen van regio tot regio sterk verschillen.