Wereldwijde klimaateffecten - Risico’s en kansen voor Nederland

24-03-2015 | Publicatie

Natuurrampen door weersextremen treden frequent op. Zo zijn er in het eerste decennium van de 21e eeuw wereldwijd 3.000 natuurrampen gerapporteerd door overstromingen, hittegolven, droogtes, stormen en cyclonen. Door klimaatverandering kunnen dit soort rampen vaker gaan voorkomen. Nederland is met veel landen verbonden via handels- en productieketens, en elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken. Veel Nederlanders maken internationale reizen. Nederland en de Nederlanders lopen hierdoor risico’s door klimaateffecten elders in de wereld.

Belangrijkste risico’s en kansen

De belangrijkste klimaatrisico’s voor Nederland op mondiale schaal zijn verstoring van handelsketens die leiden tot prijsschommelingen en internationale conflicten. Binnen Europa betreffen de belangrijkste klimaatrisico’s vooral de vitale infrastructuur zoals de elektriciteits- en ICT-netwerken. Wereldwijd doen zich voor Nederland kansen voor als de aanpassing aan klimaatverandering nadrukkelijker een plek krijgt in het buitenlands beleid, zoals op het terrein van internationale veiligheid, landbouw en stedelijke ontwikkeling. Nederlandse bedrijven, onderzoekers en bestuurders kunnen met hun kennis en ervaring van watermanagement en integraal ontwerpend werken een belangrijk bijdrage leveren aan mondiale klimaatadaptatie.

Bouwsteen voor de Nationale Adaptatie Strategie

Dit PBL-rapport laat zien dat het relevant is om de risico’s en kansen van mondiale klimaatverandering te adresseren in de Nationale Adaptatie Strategie. Het biedt voordelen voor Nederland wanneer nú al de internationale klimaatrisico’s en kansen expliciet worden meegenomen bij beleidskeuzes en strategische investeringsbeslissingen.

Naar de Engelse versie: Worldwide climate effects: Risks and opportunities for The Netherlands