Verhaallijnen van de Deltascenario’s voor 2050 en 2100

20-01-2014 | Publicatie

Het consortium van Deltares, PBL, KNMI, WUR-LEI en CPB werkten in 2012 een aantal verbeterpunten uit met betrekking tot de verhaallijnen van de Deltascenario’s: vier toekomstbeelden voor Nederland in 2050, in relatie tot mogelijke effecten van klimaatverandering in Nederland. Elke verhaallijn geeft een beknopte en samenhangende beschrijving van het mogelijke toekomstige verloop van klimatologische, sociaaleconomische en andere ontwikkelingen die relevant zijn voor de opgaven voor waterveiligheid, wateroverlast en zoetwatervoorziening. De resultaten zijn onderdeel van de definitieve versie van de Deltascenario’s die is gepubliceerd in 2013.

Deltascenario’s

De scenario’s bestaan uit zowel verhaallijnen als kwantitatieve, ruimtelijke uitwerkingen. In 2012 zijn op meerdere onderdelen verbeteringen aangebracht. De uitgangspunten van de scenario’s uit 2011 zijn overigens niet gewijzigd. De verhaallijnen nemen het huidige waterbeleid als vertrekpunt en veronderstellen dat dit beleid tot 2100 wordt voortgezet. Hierdoor komen de beleidsuitdagingen in beeld.

Verbeterpunten

In de loop van 2011 zijn met betrekking tot de verhaallijnen verbeteringen doorgevoerd: 1) klimaat, economie, ruimte en water zijn geïntegreerd; 2) de ruimtelijk-economische scenario’s zijn uitgewerkt voor 2050, met een doorkijk naar 2100; 3) de klimaatscenario’s van het KNMI zijn tegen het licht van de laatste wetenschappelijke inzichten gehouden; 4) extreme hydrologische situaties, zoals rivierafvoeren en bovenstroomse afvoer zijn nader beschouwd; 5) het landgebruik, bodemdaling en sectorale ontwikkelingen zijn uitgewerkt en geregionaliseerd.