Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

17-04-2018 | Publicatie

In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de toekomstbestendigheid zijn beoordeeld. Voor deze evaluatie is met veel verschillende mensen gesproken: vertegenwoordigers van ministeries, andere (ook internationale) kennisinstellingen, de andere planbureaus, maatschappelijke en bestuurlijke stakeholders en een groot aantal PBL-medewerkers. Het oordeel van de visitatiecommissie staat in het rapport Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving uit april 2018.

Bij de evaluatie is gewerkt conform het Standard Evaluation Protocol (SEP) van de KNAW, met dien verstande dat er op enkele plekken aanpassingen zijn doorgevoerd, omdat het PBL op bepaalde punten een duidelijk ander karakter heeft dan een universiteit.

Oordeel visitatiecommissie

In het visitatierapport 'Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving' beoordeelt de visitatiecommissie de beleidsmatige en maatschappelijke relevantie en de toekomstbestendigheid van het werk werden beide als zeer goed (internationaal gerespecteerd). De wetenschappelijke kwaliteit van PBL is excellent (van wereldklasse), aldus de visitatiecommissie. Tegelijk ziet de commissie verschillende  mogelijkheden tot verdere verbetering.

Reactie PBL

In zijn reactie gaat het PBL in op de impact en de ‘landing’ van het werk bij het beleid en in de maatschappij, en het maken van keuzes om de maatschappelijke relevantie verder te versterken. De komende jaren zal het PBL de aandacht verder intensiveren voor de transparantie en kwaliteit van het wetenschappelijk werk. Ten slotte komt de kennisborging, loopbaanontwikkeling en diversiteit van de medewerkers – vooral onderzoekers – aan de orde.

Achtergronddocumenten

Ter voorbereiding op de visitatie heeft het PBL als achtergronddocumenten voor de commissie een zelfevaluatie opgesteld en een Research Performance analyse en een Contextuele Respons analyse laten uitvoeren door respectievelijk Center for Science and Technology studies (CWTS) en Ad Prins Support in Research Management.