Werkprogramma monitoring en sturing CE 2020

28-04-2020 | Rapport

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Het kabinet heeft het PBL verzocht om op te treden als rekenmeester van de transitie naar een circulaire economie.

Om de koers naar 2050 te kunnen monitoren en evalueren heeft het PBL samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht vorig jaar het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023 opgesteld.

Het werkprogramma 2020 is een update hiervan en geeft weer welke onderzoeken en projecten in 2020 worden uitgevoerd om de monitoringssystematiek, die de transitie naar en effecten van een circulaire economie in beeld brengt, verder te ontwikkelen. Daarnaast geeft het werkprogramma een doorkijk naar de projecten die in 2021 en daarna zullen starten.

Het werkprogramma werkt toe naar een tweejaarlijkse onafhankelijke rapportage, de integrale circulaire economie rapportage (ICER), die begin 2021 voor het eerst verschijnt.