Publicaties

127 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Ervaringen met de Britse koolstofprijsvloer

Groot-Brittannie heeft sinds enkele jaren een eigen koolstofprijs in de elektriciteitsvoorziening. Deze heeft bijgedragen aan een zeer sterke vermindering van de elektriciteitsproductie door kolencentrales in 2016. Een koolstofprijs heeft effect. Introductie van zo’n prijs in...

Nationale kosten energietransitie in 2030

Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43 tot 49% in 2030. Als beoogd wordt om de emissies kosteneffectief met 43% te verminderen, zijn de kosten in 2030 tussen...

Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2016

In dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 worden voor de sector verkeer en vervoer de belangrijkste wijzigingen beschreven van de aanpak en de resultaten in de NEV 2016 ten opzichte van de NEV 2015. Ook wordt beschreven hoe de effecten zijn...

Methodiek voor de analyse van transitiebeleid

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie & klimaat betreft de transitie naar een broeikasgasarme samenleving; in het kort ‘energietransitie’ omdat in het huidige systeem de meeste...

Effort sharing regulation; gevolgen voor Nederland

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht, met daarin doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies per land voor emissies die niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Nederland moet zijn niet-ETS emissies (gebouwen, verkeer, landbouw) in...

Pagina's