Publicaties

38 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Ruimtelijke impact demografische ontwikkelingen in 25 infographics

Hoe gaan groeikernen in de toekomst vergrijzen en zijn daar de voorzieningen om aan de behoeften van een vergrijzende bevolking te voldoen? Wat betekent vergrijzing - in combinatie met de trends van individualisering en het huidige rijksbeleid van langdurig zelfstandig wonen...

Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse

In haar oratie stelt prof. dr. Dorien Manting dat veranderingen in de demografische levenslopen van mensen een belangrijke verklaring vormen voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. De verlenging van de periode tussen het moment waarop jongeren het huis uit gaan en het...

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2040

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland blijft de komende decennia toenemen. Vooral in de Randstad is de bevolkingsgroei nog...

Vergrijzing en Woningmarkt

Ouderen verhuizen niet of nauwelijks. De vergrijzing draagt daardoor bij aan de geringe doorstroming op de woningmarkt. Maar het sterkste effect van de veranderde leeftijdsopbouw van de bevolking op deze doorstroming lijkt inmiddels achter de rug. De omvangrijke...

Nu al voorsorteren op uitstroom oudere huishoudens

Het is bekend dat mensen met het vorderen der jaren steeds minder verhuizen. Veel onderzoekers verwachten dat de vergrijzing dan ook tot een afnemende verhuismobiliteit en verdergaande stagnatie van de woningmarkt leidt. Toch klopt dit maar ten dele: bij overlijden of...

Vergrijzing heeft effecten op woningmarkt en woningvoorraad

De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk negatief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Dit komt vooral door de veranderende persoonlijke omstandigheden van deze ouderen. Zo zijn de huidige ouderen vaker huiseigenaar dan de ouderen van...

De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en leefomgeving

Een aantal buurten en regio’s in Nederland kampt met een afnemende bevolking. Dit aantal zal in de toekomst verder toenemen. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale voorzieningen. Dat heeft grote gevolgen voor...

Ruimtelijke Verkenning 2011: een land van regio’s

Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de bevolkings-, mobiliteits- en werkgelegenheidsgroei die decennialang gemeengoed was, vlakt af. Er ontstaat een grotere diversiteit: regio's met groei, regio's met krimp, en steeds meer regio's waar groei en krimp beide...

Pagina's