Publicaties

80 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Review van het ontwerp-Nationaal Waterplan

Het ontwerp-Nationaal Waterplan is onvoldoende duidelijk over de dilemma’s bij realisatie van haar streefbeelden. Hoewel het plan overzichtelijk en toegankelijk is, zijn de hardnekkige problemen bij het realiseren van de langetermijnstreefbeelden onvoldoende helder...

Tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

Boeren en tuinders zijn in de periode 1998-2005 het milieu aanzienlijk minder gaan belasten met gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee wordt aan de tussendoelstelling van het beleid voldaan. Toch bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel...

Actualisering landelijk mestoverschot 2003

Het landelijk mestoverschot ontstaat op grond van de verliesnormen van Minas in 2003, zoals beschreven in de Meststoffenwet. De meest waarschijnlijke schatting van het 'landelijk mestoverschot 2003' is 4 miljoen kg fosfaat met een bandbreedte van 0 tot 12 miljoen kg fosfaat....

MINAS en Milieu: Balans en Verkenning

Vanaf 1998 is het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd. Hierbij wordt per bedrijf bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof wordt aan- en afgevoerd. Tussen deze aan- en afvoer van mineralen mag een vastgestelde marge zitten, de verliesnorm. Vanuit milieukundig en...

Pagina's