Publicaties

40 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Waterkwaliteit nu en in de toekomst

Nederland heeft in nieuwe ‘stroomgebiedbeheer-plannen’ voor de periode 2016-2021 vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de ecologische einddoelen te halen die het zich heeft gesteld binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met de huidige plannen verbetert de...

Behoedzame uitgifte ontwikkelingsruimte PAS is raadzaam

Natuurherstel én economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken; dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Rijk en provincies nemen hiermee een voorschot op de verwachte gunstige effecten van de PAS, zoals het verminderen van stikstofdepositie.

Het Groene Hart in beeld

Het Groene Hart is een woon-, recreatie- en leefgebied van de Randstad met belangrijke cultuurhistorie en natuur. Bij ongewijzigd beleid nemen de maatschappelijke kosten echter toe omdat de veenbodem blijft dalen. Daarnaast  veroorzaakt veenoxidatie meer dan 1% van de...

Gezamenlijk evaluatiekader Natuurpact vastgesteld

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De provincies zijn verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Het Rijk stelt de kaders en blijft eindverantwoordelijk voor het voldoen aan internationale verplichtingen (de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de...

Rijk, provincies en hun partners moeten alle zeilen bijzetten

Zonder natuurherstel geen economische ontwikkeling; dat is de kern van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). PAS in sinds 1 juni van start en de vraag is of het programma de verwachtingen kan waarmaken. Uit een studie van het PBL lijkt dit mogelijk, mits Rijk, provincies...

Pagina's