Publicaties

81 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Van statistiek naar beleid

Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal. Op verzoek van WAVES onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hoe...

Waterkwaliteit nu en in de toekomst

Nederland heeft in nieuwe ‘stroomgebiedbeheer-plannen’ voor de periode 2016-2021 vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de ecologische einddoelen te halen die het zich heeft gesteld binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met de huidige plannen verbetert de...

Deregulering en natuurbeleid

Dit artikel is een reactie op de stelling van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken in Economisch Sociale Berichten (Camps, 2015) dat binnen het Nederlandse natuurbeschermingsbeleid een flexibeler toepassing van wet- en regelgeving wenselijk is voor...

Behoedzame uitgifte ontwikkelingsruimte PAS is raadzaam

Natuurherstel én economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken; dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Rijk en provincies nemen hiermee een voorschot op de verwachte gunstige effecten van de PAS, zoals het verminderen van stikstofdepositie.

Pagina's