Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Past “Corona” in de bandbreedte van de WLO?

Corona tempert de groei van de mobiliteit, via de bevolkingsomvang, de economie en waarschijnlijk ook via het mobiliteitsgedrag. De mate waarin is echter onzeker. In deze two-pager die geschreven is…

CO2-emissie van de luchtvaart op de lange termijn

In deze notitie wordt de CO 2 -uitstoot voor de luchtvaart op de lange termijn verkend aan de hand van twee scenario’s. De uitstoot zal naar verwachting in 2050 hoger zijn dan de huidige uitstoot…

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

In dit rapport, Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020, maken het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijke effecten inzichtelijk van een groot aantal beleidsmaatregelen voor…

Actualisatie invoer mobiliteitsmodellen 2020

Deze notitie beschrijft twee nieuwe varianten van de WLO 2015 die door het PBL zijn ontwikkeld op verzoek van het Ministerie van IenW, ten behoeve van de invoer van de mobiliteitsmodellen van…

OV-gebruik tijdens de opstartfase

In deze notitie analyseren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de effecten van mogelijke maatregelen om de druk op het…

De invloed van de Coronacrisis op Nederlandse broeikasgasemissies in 2020

Dit rapport verkent middels twee scenario’s mogelijke effecten van de coronacrisis op Nederlandse broeikasgasemissies in 2020. Het PBL neemt als uitgangspunt voor zijn analyse scenario’s die het…

Ontwikkeling mobiliteit

De interdepartementale werkgroep ‘Toekomstbestendige mobiliteit’ - een van de werkgroepen van de ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen 2020’ - heeft het PBL en CPB verzocht een duiding te geven van…

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2020

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emissions of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The emissions…

Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen – Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2019

Deze aanvullende rapportage bij het Klimaat- en Energieverkenning rapport van oktober 2019 (KEV 2019) geeft emissieramingen van luchtverontreinigende stoffen tot 2030, uitgaande van het beleid op de…

Handleiding workshop ‘Oefenen met de toekomst’

In april 2019 publiceerde het PBL Oefenen met de Toekomst , een scenariostudie die bestuurders, beleidsmakers en strategen kan helpen om de toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en…