Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Bestendigheid van WLO-scenario’s

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het…

De omgeving van infrastructuur. Beleving en waardering van de omgeving van de A12 en het spoortracé Den Haag-Arnhem.

De mate waarin mensen de omgeving van de infrastructuur waarderen, verschilt per gebruikersgroep. Bewoners, recreanten en treinreizigers zijn het meest tevreden met de omgeving van infrastructuur…

De vergeten transportsectoren

De sector verkeer en vervoer moet aanzienlijk minder broeikasgas uitstoten om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Voor het personenautoverkeer zijn de oplossingsrichtingen veelvuldig onderzocht…

Road pricing and agglomeration economies: a new methodology to estimate indirect effects applied to the Netherlands

A congestion charging scheme may be a good alternative for infrastructure investment to improve the allocation of road usage over different user groups, thereby enhancing economic welfare. However, a…
Publicatie

Effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer, kennisoverzicht

Veranderingen van de prijs van brandstof, vliegtickets en openbaar vervoer hebben effect op het mobiliteitsgedrag. Het personenvervoer per openbaar vervoer en per luchtvaart en de vraag naar brandstof…

Charted Choices 2011-2015 - Effects of nine election platforms on the economy and the environment

At the request of nine political parties, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and PBL Netherlands Environmental Assessment Agency have mapped out the effects of the respective election…

Betrokkenheid PBL bij brede heroverweging

Op verzoek van de voorzitters van de heroverwegingscommissies was het PBL als externe deskundige betrokken bij de werkgroepen Energie en klimaat, Leefomgeving en natuur, en Mobiliteit en water. Samen…

Methoden om Nederlandse scheepvaartemissies te schatten

Een goede schatting van scheepvaartemissies is essentieel bij het in kaart brengen van de effecten door scheepvaart op luchtkwaliteit en gezondheid in havensteden en kustgebieden. In Nederland is…

Dimmen geluidplafonds verkeerslawaai?

Om de geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt aan banden te leggen wil het Rijk vanaf 2011 geluidplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen instellen. Eén miljoen huizen moeten zo…

Berekening natuureffecten Markermeer. Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

Het Markermeer is een Natura 2000 gebied waarin woningbouw gepland wordt. Zonder aanvullende maatregelen zal de natuurkwaliteit daardoor verder achteruitgaan. Dit rapport beschrijft een pakket…