Publicaties

28 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Keuzes voor een beter belastingstelsel

Voor de meeste belastingen geldt dat het beter is als deze zo min mogelijk leiden tot andere beslissingen van marktpartijen. Bij groene belastingen ligt dit anders. De overheid heeft namelijk de taak om marktfalen te corrigeren als de prijzen de schaarsteverhoudingen niet...

Opties voor een afvalstoffenbelasting

Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Financiën diverse opties voor een afvalstoffenbelasting geanalyseerd, die 100 miljoen euro moeten opleveren én een vergroenend effect hebben. Een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het...

Opties voor energie- en klimaatbeleid

De consequentie van het Klimaatakkoord in Parijs is dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Dat kan alleen als de energievoorziening op een geheel andere manier wordt ingevuld; een veranderingsproces dat enkele decennia zal beslaan maar op de...

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op 3 leefomgevingsthema’s: mobiliteit & bereikbaarheid,...

Pagina's