Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud
Regionale bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses 2015-2040

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in 2016 voor de 6e keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Deze prognose, die met behulp van het model PEARL tot stand is gekomen, geeft een beeld van de regionale ontwikkelingen in de bevolking en huishoudens in de komende 3 decennia.

Nieuw in de prognose 2015-2040 is dat ook de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens in kaart is gebracht, door 67%-prognose-intervallen uit te rekenen. In het kaartmateriaal op de website is deze bandbreedte niet weergegeven, maar deze is wel op te vragen.Meer informatie is beschikbaar in het  PBL/CBS artikel ‘Sterkere regionale verschillen’.

Hoofdlijnen bevolkingsprognoses

De bevolking van Nederland groeit de komende 25 jaar nog door.

 • Aan de randen van Nederland treedt een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen neemt het aantal bewoners voorlopig nog toe.
 • Het aantal huishoudens groeit de komende decennia in bijna elke regio door.
 • Het aandeel AOW-gerechtigden in de bevolking neemt de komende decennia overal toe.

In de dynamische kaarten ziet u hoe de groei en krimp zich tussen 2015 en 2040 ontwikkelen.

Bevolking

Meeste gemeenten blijven groeien

Op regionaal niveau blijft naar verwachting het merendeel van de gemeenten de komende decennia groeien, hoewel met name aan de randen van Nederland diverse gemeenten zullen krimpen. De krimp concentreert zich in Delfzijl en omgeving, Zuidoost–Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en delen van de provincie Limburg.

De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad, en daarbinnen in de grote steden en de randgemeenten daar direct omheen.

> kaarten over bevolking

Huishoudens

Toename van huishoudens in bijna alle regio’s

In vrijwel alle regio’s neemt naar verwachting het aantal huishoudens de komende decennia toe.

 • In de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad is de relatieve groei sterk.
 • Ook daarbuiten zijn er regio’s met een sterke huishoudensgroei zoals de regio rondom de stad Groningen en regio’s in de provincies Gelderland, Overijssel en Brabant.
 • Vooral de gemeenten met bovenregionale voorzieningen groeien in de komende 15  jaar waarschijnlijk stevig. Dit zijn ook de gemeenten waar de komende jaren nog veel woningen worden bijgebouwd.
 • Slechts aan de randen van Nederland treedt hier en daar huishoudenskrimp op.

> kaarten over huishoudens

Bevolking naar leeftijd

Toename aantal inwoners AOW-gerechtigde leeftijd in alle gemeenten

Het aandeel inwoners op AOW-gerechtigde leeftijd in de totale bevolking neemt de komende decennia in alle gemeenten toe.

 • Het percentage AOW-gerechtigden neemt het meest toe in de regio’s die ook het meest krimpen, vooral langs de randen van Nederland.
 • Het aandeel inwoners op AOW-gerechtigde leeftijd is het hoogst in plattelandsgemeenten; in de grote steden is dit het laagst.
 • Vooral in de steden Groningen en Utrecht blijft het aandeel nog lang (relatief) laag.
 • In absolute aantallen wonen de meeste ouderen in de grote steden.

> kaarten over bevolking grote leeftijdsgroepen

> kaarten over bevolking schoolgaande leeftijden