Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Hoeveel draagt energiegebruik bij aan klimaatverandering?

Vraag en antwoord | 24-03-2015

Op dit moment draagt de uitstoot van koolstofdioxide wereldwijd 75% bij aan de totale broeikasgasemissies door menselijk handelen. De belangrijkste andere broeikasgassen zijn methaan (CH4) en lachgas (N2O), die wereldwijd een aandeel van 15% respectievelijk 10% in de broeikasgasemissies hebben. Ongeveer 90% van alle emissies van koolstofdioxide is afkomstig van het gebruik van fossiele brandstoffen voor de energieopwekking. Eenderde van de methaanuitstoot is afkomstig van de productie en transport van fossiele energie en van verbranding van brandhout. Tezamen is de bijdrage van het energiegebruik aan de uitstoot van broeikasgassen 70% (bron: Mondiale emissies broeikasgassen). In Nederland is de bijdrage van het energiegebruik aan de totale broeikasgasemissies ruim 80%, waarvan slechts één procent afkomstig is van methaanuitstoot.

Meer informatie