Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

95 resultaten
 1. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 2. Kennisscan Luchtvaartnota

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te...

 3. Bas Arts per 15 oktober Chief Scientist van het PBL

  Bas Arts treedt per 15 oktober in dienst van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als Chief Scientist.

 4. PBL en CPB presenteren analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

  Op vrijdag 28 september aanstaande presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de pers.

 5. Potentieel en kosten klimaatneutrale gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht

  Het PBL heeft een verkenning uitgevoerd naar de warmte- en koudevoorziening van de gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht die zo snel mogelijk klimaatneutraal wil worden. Zowel het potentieel van...

 6. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 7. Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2019

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie ( SDE+ ). Het...

 8. Circulaire economie vergt een kabinetsbrede aanpak

  Deze notitie betoogt dat het belangrijk is dat de beleidsuitvoering van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en van de transitieagenda’s, kabinetsbreed wordt aangepakt. Beleid gericht op...

 9. Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

  In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die...

 10. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...